Thông báo về việc tổ chức ôn tập, thi “Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch” đợt tháng 10 năm 2019

Thông báo tổ chức ôn tập, thi Nghiệp vụ hướng dẫn du dịch đợt tháng 10 năm 2019

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:…./TB-ĐHNN Thừa Thiên Huế, ngày … tháng 09 năm 2019

 

 THÔNG BÁO

V/v tổ chức ôn tập và thi “Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch”

    Nhằm hỗ trợ sinh viên của Trường đa dạng về chuẩn đầu ra và nắm bắt cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, cũng như đáp ứng nhu cầu học của các đối tượng khác; tiếp nối thành công các đợt thi trước, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch” đợt thi tháng 10 năm 2019, với các thông tin cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

          – Sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng;

          – Hướng dẫn du lịch có nhu cầu cấp mới hoặc cấp đổi thẻ hướng dẫn viên;

          – Các đối tượng khác.

  1. Thời gian tổ chức, hình thức thi và địa điểm:

2.1. Thời gian tổ chức (dự kiến):

          – Thời gian tập trung: 18h00 ngày 01 tháng 10 năm 2019.

          Thời gian ôn tập: từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 10 năm 2019.

          – Ngày thi: ngày 06 tháng 10 năm 2019.

2.2. Hình thức thi:

          – Phần thi lí thuyết: 150 phút

          – Phần thi thực hành: 20 phút

2.3. Địa điểm tổ chức ôn tập:

          Phòng A.503, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  1. Hồ sơ đăng ký:

          – 01 bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước có công chứng;

          – 02 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau);

          – 01 đơn đăng ký dự thi theo mẫu (có dán 02 ảnh 3×4).

 

  1. Kinh phí: 2.500.000đ/học viên

    Lưu ý:

          Học viên có thể nộp kinh phí 02 đợt:

          – Đợt 1: 500.000đ (trước ngày 24 tháng 09 năm 2019).

          – Đợt 2: số tiền còn lại (trước ngày 05 tháng 10 năm 2019).

  1. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp học phí:

          – Thời gian đăng ký, nộp hồ sơ và kinh phí: từ ngày ra thông báo đến trước ngày 24 tháng 09 năm 2019.

          – Địa điểm: Phòng A.105, Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế.

  1. Liên hệ:

          Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

          – Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

          – Email: viethoang.vnh@gmail.com

          – Điện thoại: 0234.3834766 (Khoa Việt Nam học, Trường ĐH Ngoại ngữ); 0912.637.456 (thầy Hồ Viết Hoàng); 0914.172.246 (thầy Phan Thanh Tiến)./.

Nơi nhận:

– Các Phòng, Khoa;

– Các Trường Đại học, Cao đẳng;

– Lưu: VT, ĐT, K.VNH.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comment

Comments are closed.