Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề “Ngôn ngữ học Ngữ liệu và Ứng dụng”

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …/TB-ĐHNN Thừa Thiên Huế, ngày … tháng …  năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề

“Ngôn ngữ học Ngữ liệu và Ứng dụng”

 

 

 

Nhằm tiếp cận và sử dụng có hiệu quả các lý thuyết, phương pháp trong nghiên cứu khoa học và đào tạo về ngôn ngữ học ngữ liệu, hướng đến việc ứng dụng vào giảng dạy và nghiên cứu, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã liên hệ mời PGS. TS. Đinh Điền (Tiến sĩ Khoa học Máy tính, Tiến sĩ Ngôn ngữ học so sánh; Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ học tính toán, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đến giảng dạy chuyên đề “Ngôn ngữ học Ngữ liệu và Ứng dụng” cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học của Trường.

  1. Mô tả vắn tắt nội dung bồi dưỡng:

“Ngôn ngữ học Ngữ liệu và Ứng dụng” là chuyên đề của Ngôn ngữ học có nhiệm vụ nghiên cứu về cách thức thu thập, xử lý và khai thác kho ngữ liệu để phục vụ cho việc nghiên cứu ngôn ngữ và các ứng dụng khác liên quan đến ngôn ngữ. Mục tiêu của chuyên đề này là nhằm cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về ngữ liệu, các loại ngữ liệu và đặc điểm của ngữ liệu. Ngoài ra, chuyên đề này còn giúp cho người học khả năng tự thu thập, xử lý và khai thác kho ngữ liệu để phục vụ cho các mục đích nghiên cứu riêng của mình một cách tự động, nhanh chóng và hiệu quả.

  1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia lớp học:

2.1. Thời gian: Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 06 năm 2019.

– Buổi sáng: 8h00 – 11h30

– Buổi chiều: 14h00 – 17h00

2.2. Địa điểm: Hội trường 1, tầng 3, nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế.

2.3. Thành phần tham gia:

– Giảng viên các Khoa và Tổ/Bộ môn Ngôn ngữ: khoa Việt Nam học, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc; Tổ/Bộ môn Ngôn ngữ các Khoa trong Trường (học vị từ Thạc sĩ trở xuống, có danh sách kèm theo);

– Nghiên cứu sinh và học viên Cao học của Trường;

– Cán bộ, giảng viên của Trường có quan tâm.

Lưu ý: Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn “Ngôn ngữ học Ngữ liệu và Ứng dụng”.

  1. Cách thức đăng ký:

– Đăng ký danh sách tham gia lớp bồi dưỡng theo từng đơn vị (đối với các trường hợp ngoài danh sách kèm theo) và gửi về Trường qua Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế hoặc e-mail: viethoang.vnh@gmail.com

– Thời hạn đăng ký trước 17h00 ngày 28 tháng 05 năm 2019.

– Mọi chi tiết xin liên hệ: TS. Hồ Viết Hoàng, Phó Trưởng Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế. Điện thoại: 0912.637.456.

Đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi thông báo này cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên Cao học của Trường.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

– Các đơn vị trong Trường;

– Lưu: VP, K.VNH.

 

   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 442-TB_TO_CHUC_LOP_BDCD_NGON_NGU_HOC_NGU_LIEU

No Comment

Comments are closed.