KẾ HOẠCH NHẬP HỌC MỚI (SAU MƯA LŨ) DÀNH CHO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020

https://tuyensinh.hucfl.edu.vn/News/Detail/ke-hoach-nhap-hoc-moi-sau-mua-lu-danh-cho-thi-sinh-trung-tuyen-theo-phuong-thuc-xet-ket-qua-thi-tn-thpt-2020_20201013112437?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30

No Comment

Comments are closed.